Rabu, 30 Desember 2015

Tugas Dan Fungsi Penghulu Serta Bundo kanduang Di Minangkabau

TUGAS DAN FUNGSI PENGHULU
( Urang Nan IV Jinih)
Tugas dan fungsi penghulu

Penghulu Pucuak :
Nan Gadang Basa batuah, Nan dianjuang tinggi, Nan diamba gadang, Nan mambalah maampalau, Nan mamapeh mandatakan, Nan mamacik Carano adia, Mamagang bungka nan piawai, Nan bapucuak sabana bulek, Nan baurek sabana tunggang, Batang gadang dahannyo kuek, Daun rimbun babuah labek, Makanan urang dinagari. Batang gadang tampek basanda, Ureknyo bakeh baselo,Dahan panjang bakeh bagantuang,Daun rimbun tampek bataduah, Bataduah jikok kahujanan, Balinduang jikok kapanasan iyo dek anak kamanakan nan sapayuang sapatagak dibawah payuang salingka cupak.
Manti Adat  :
Nan cadiak bio parih, Tau dihereang dengan gendeang,Taudicakah dengan kaik, Pandai manarah manalakang, Pandai marapek dalam aia, Mambuhua indak mambuku, Mauleh indak mangasan, tugasnyo malaksanakan dan mangawasi orang atau anak kamanakan nan mamakai
 adat, adat nan salingka Nagari Pusako salingka kaum, dan manti itu adalah orang yang bijaksana dalam menjalankan dan melaksanakan tugasnya,tau dirantiang kamancucuak tau di dahan kamaimpok, tau di batu kamanaruang,sungguahpun kaia nan dibantuak ikan dilauik nan dihadang, pendeknyo Manti adat itu dapat bertindak secara cepat dan tepat dan mampu menghadapi banyak masalah.

Malin Adat  :
Suluah bendang dalam Nagari, Palito nan indak namuah padam,duduaknyo bacamin kitab tagaknyo rintang jo pituah, tugasnyo melaksanakandan mengawasi serta membantu Penghulu dibidang agama, mulai dari mengajarkan mengaji sampai menunaikan rukun islam, serta mengajarkan dan melaksanakan seluruh yang berkaitan dengan ajaran agama islam kepada orang dan anak kemmenakan dan harus memberikan contoh tauladan kepada banyak orang dengan sifatnya sehari-hari, tau dihalal dengan haram tau disyah dengan batal.
Dubalang Adat  :
Parik paga dalam Nagari, Punco baliuang tangah koto, tau diribuik kamandingin, tau di dahan kamaimpok, jokok tinggi dipanjeknyo, jokok randah dijangkaunyo, kareh ditakiak lunak disudu,
satahun parang ka usai lah jaleh kalah manngnyo, bapantang sawah dirompak urang,
bapantang banda diruntuah urang, Kok cupak dipapek rang manggaleh, jalan dialiah urang lalu, bakawokan tapo dengan gayuang, bacubokan tumpu jo taralak, disinan dikana tuah niniak mamak, satapak bapantang suruik, salangkah bapantang mundur, tugasnyo mambantu Pengulu didalam bidang keamanan, baiak didalam suku maupun didalam Nagari,
Dubalang adat adalah Nan bamato sabana nyalang batalingo sabana nyariang, tau disumbang dengan salah, parik paga dindiang nan kokoh, kok mahampang sampai kasubarang, kok mandindiang sampai kalangik, manjago cabua kok nyo tumbuah, sia baka maliang jo cilok, manjago barih jo balabeh.Kasimpulan dari tugas penghulu adalah : dalam mamegang amanah tugas pokoknyo :

1.Mamaliharo harato pusako untuak diwariskan sacaro turun temurun.
2.Manjua manggadai harato pusako adalah suatu perbuatan “ yang sangat terlarang bagi seorang Penghulu “Dijua indak dimakan bali, Di gadai indak dimakan sando,Kalau tagak kubangan tingga, luluak dibawo sado nan lakek dibadan,Aianyo buliah diminum, buahnyo buliah dimakan, nan batangnyo tatap tingga dinan punyo.
3.Manjago anak kamankan, mamaliharo anak jo harato pancarian, manjago kamanakan jo harato pusako tinggi, mamaliharo anak jo budi, mamaliharo kamanakan dengan raso jo pareso, raso dibawo naiak pareso dibawo turun.
4.Singkek kamauleh, lamah kamanaua, kurang kamanukuak, senteang kamambilai, apabila seorang kemenakan membutuhkan pertolongan jangan dibiarkan dia minta pertolongan pada orang lain, apalagi minta tolong kepada orang yang berlainan agama.
5.Hilang kamancari, hanyuik kamamintasi, tabanam kamanyulami, Pengulu harus bisa menyulami permasalahan anaka kamanakan baiak manyulami harta yang terpendam maupun adat yang sudah hilang dikalangan anak kamanakan.
6.Rantau jauah diulangi dakek dilinggasi, artinyo kok jauah didanga-danga kok dakek diliek-like, kaba elok nan baimbauan kaba buruak nan baambauan.
7.Memberikan pelajaran dan mewariskan adat lamo pusako using kepada  kamanakan dan anak cucu supayo jan kahilangan urang kudian mandapek urang dahulu, Kamanakan barajo kamamak, mamak barajo ka Panghulu, Pangulu barajo kamufakat, mufakat barajo ka nan bana, bana badiri sandirinyo.

LARANGAN BAGI PANGHULU
Penghulu yang pertama diangkat di Minangkabau ini adalah: Datuak Suri Dirajo yang diangkat oleh Sultan Sri Maharajo Dirajo, selanjutnya setelah Sultan Sri Maharajo Dirajo meninggal maka Datuak Suri Dirajo mengangkat dua orang Penghulu lagi yaitu: (1) Datuak Bandaro Kayo (2) Datuak Maharajo Basa, kedua Penghulu yang diangkat tersebut adalah anak dari Sultan Sri Maharajo Dirajo yang berlainan ibu.
Datuak Bandaro Kayo, ibunya Puti Cinto Dunia dan Datuak Maharajo Basa ibunya Puti Sidayu.
Isteri Sultan Sri Marajo Dirajo ada tiga orang (1) Puti Indo Jalito (2) Puti Cinto Dunia (3) Puti Sidayu. Puti Indo Jalito anaknya yang dengan Sultan Sri Maharajo Dirajo adalah SUTAN PADUKO BASA  dan setelah Sultan Sri Maharo Dirajo meninggal Puti Indo Jalito menikah dengan Cati Bilang Pandai dan mempunyai anak anak (1) JATANG SUTAN BALUN (2) KALAP DUNIA (3) Puti Jamilan (4) Puti Reno Suda (5) Mambang Sutan. Selanjutnya setelah anak-anak Puti Indo jalito dewasa yaitu Sutan Paduko Basa, Jatang Sutan Balun dan Kalap Dunia, masing-masing diangkat jadi Penghulu yaitu :

SUTAN PADUKO BASA diberi gelar DATUAK KATUMANGGUNGAN
( Yang memimpin Kelarasan Koto Piliang )

JATANG SUTAN BALUN diberi gelarDATUAK PARPATIAH NAN SABATANG
( Yang memimpin Kelarasan Badi Caniago )

KALAP DUNIA diberi gelar DATUAK SRI NAN BANEGO-NEGO
( Yang memimpin Kelarasan Lareh Nan Panjang )

Ketiga anak-anak Puti Indo Jalito itu adalah pengangkatan Penghulu yang ketiga kalinya di Minangkabau, yang disumpah dan diminumkan air Keris si Ganjo Era oleh Datuak Suri Dirajo di atas Batu Nan Tigo di Dusun Tuo, ( Batu Nan Tigo itu terletak ± 100 meter sebelah timur Batu Batikam dipinggir jalan Batu Sangkar- Padang Panjang )
Sebagai seorang Penghulu mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap anak kamanakan serta kepada Nagari sesuai amanah yang dipikulnya sesuai Sumpah yang diucapkan oleh  Penghulu yang diangkat tersebut diatas dan sumpah tersebut sama dan berlaku untuk semua Penghulu atau orang yang menggantikan jabatan Penghulu, Bunyi Sumpah Penghulu itu  adalah sebagai berikut :
v  BAKATO BANA
v  BABUEK BAIAK
v  MAHUKUM ADIA
Dan apabila seorang Penghulu melanggar sumpah tersebut maka :
v  KAATEH INDAK BAPUCUAK ( yang artinya, Habis Punah Semua Keturunannya.)
v  KABAWAH INDAK BAUREK  ( yang artinya,  Habis Semua Hartanya.)
v  DITANGAH DIGIRIAK KUMBANG ( yang artinya,  Badannya sendiri yang menanggung Parasaian yang tak Putus-putusnya.)

Secara uraian lengkap larangan Penghulu menurut adat adalah sebagai berikut :

1)      Mangguntiang dalam lipatan
2)      Manuhuak kawan sairiang
3)      malalah kuciang di dapua
4)      Mamilin kacang nan mamanjek
5)      Mamilin jariang nan barisi

6)      Mangaia dalam balango
7)      Manahan jarek dipintu
8)      Mancari daun kabawah rumah
9)      Manjua anak kamanakan
10)   Mangicuah Korong dengan kampuang
11)   Manipu urang di Nagari

Elok Nagari dek Panghulu.
Sapakaik Manti jo Dubalang
Kalau tak pandai manjadi hulu.
Alamaik sapuah nan kahilang

Elok Nagari dek Pangulu.
Jalannyo Undang-undang dek Dubalang.
Kalau tak pandai mamagang hulu.
Putiang tangga mato tabuang

5.6.HIKMAH PAKAIAN PENGHULU

Sebagai Pengulu mempunyai pakaian kebesaran, Pakaian penghulu adalah suatu lambing kebesaran dan mempunyai arti tersendiri, mempunyai makna dalam tingkah lakunya serta pembawaannya sehari-hari sebagaimana dalam mamangan berikut ini :

Rupo manunjuakkan harago.
Kurenah manunjuakkan laku.
Nan lahia tampak dek mato. 
Nan bathin tasimpan dalam itu.

Ø  Pakaian Panghulu adalah :
1.       Saluak atau Deta
2.       Baju Gadang Indak basaku
3.       Sarawa Lapang Tapak Itiak
4.       Kain Saruang

5.       Ikek Pinggang/ Cawek
6.       Salempang Bahu
7.       Karih
8.       Tungkek Panghulu

Ø  Hikmah dari masing-masing pakaian tersebut diatas :

a.Saluak atau Deta :
Banyak karuik maruiknyo malambangkan bahwa panghulu itu lautan akal.
Berlipat-lipat melambangkan bahwa penghulu itu, akalnya tidak mudah untuk ditafsirkan dan dapat menyimpan rahasia.
Deta panjang batakuak, bayangan isi dalam kulik, panjang tak dapek kito ukua, leba tak dapek kito bilai, salilik lingkaran kaniang, ikek tatuang dikapalo, tiok katuak baunduang-unduang, dalam karuik bodi marangkak,tabuak didalam tiok lipek, Lebanyo pandindiang kampuang,
panjangnyo pandukuang anak kamanakan, hamparan dirumah gadang, paraok gonjong nan ampek, dihalaman kapayuang panji, panuduangan Korong dengan kampuang,sarikek warih mandirikan, bakeh balinduang kapanasan bakeh bataduah kahujanan dek nan sapayuang sapatagak nan salingkuang cupak jo adat manjala masuak Nagari.

b.Baju Gadang Indak Basaku :
Baju gadang melambangkan kebesaran bagi pengulu.
Lengan panjang melambangkan sifat suka membantu anaka kamanakan/orang yang dalam kesusahan.
Tidak basaku melambangkan bahwa penghulu tidak menyimpan uang, tidak suka mengambil keuntungan dalam urusan anak kamanakan, langan tasinsiang mangipeh angek naknyo dingin,pangipeh kabuak nak nyo habih.
Siba mangkilek manggulimpang, mambungkuih tak mambangkak, mauleh indak mangasan,  lauik ditampuah tak barangin, budi haluih bak lauik dalam kok dalamnyo indak tahajuak.
Langan bamiliak kiri jo kanan, bamisia makan keamanan, gadangnyo bapangiriang tagak baapuang jo aturan, unjuak baagak bainggokan, murah jo maha tak mambatasi.
Lihia lapeh tak bakatuak, babalah sampai hinggo dado, alam leba pandangnyo lapang, gunuang tak runtuah karano kabuki, lauik tak karuah karano ikan, urang gadang martabatnyo saba, kok tagangnyo bajelo-jelo, kok kanduanyo badantiang-dantiang.

c.Sarawa Lapang Tapak itiak :
Lapang maksudnyo : langkahnyo ringan tidak menyulitkan dan tidak memberi kesulitan kepada naka kamanakan.
Kakinya besar artinya langkahnya selalu ketempat yang lurus dan tidak mudah terhalang selalu menurut barih jo balabeh adat.
Basirawa hitam gadang kaki, kapanuruik alua nan luruih, kapanampuah jalan nan pasa,  kadalam Korong dengan kampuang masuak ka koto jo nagari, langkah salasai baukuran, martabat aman mambatasi, murah jo maha ditampeknyo.
Tanah kadarnyo nan hitam,artinyo paham hakekat tahan tapo, Manahan sudi jo siasek, kokoh ganggaman nan sabinjek, kok kajadi incek jambu monyet itu pantangan dek panghulu :

Rang Payokumbuah batanam kunik.
Dibawo nak urang kakuantan.
Indak namuah kuniang dek kunik.
Indak lo kalamak karano santan.

d.Kain Saruang :
Kain Saruang sabateh lutuik artinyo : Waspada menjaga diri dari kesalahan dan kekilafan supaya berhati-hati melangkahkan kaki, ingek di batu kok manaruang, ingek di rantiang kok macucuak, lebih jauhlagi, berate-hati dalam mengambil tindakan dan dalam suatu urusan nan bajanjang naiak batanggo turun anak ba bapak kamanakan ba mamak, mamak ba panghulu, rumah gadang ba tungganai.

e.Ikek Pinggang/ Cawek :
Ikek pinggang atau Cawek malambangkan : anak kamanakan dan masyarakat harus mendapatkan perlinduangan dari penghulu.
Cawek bajumbai alua, saeto pucuak rabuangnyo kapalilik anak kamanakan, ka panjarek pusako Datuak, nan jinak nak makin tanang, nan lia nak jan nyo  tabang jauah, kabek sabalik buhua sentak, kokoh tak dapek kito ungkai, longga bak dukuah lapeh, kato mufakaik paungkainyo.

f.Salempang Bahu  :
Salempang ka Bahu artinyo : mampu mamikua tanggung jawab terhadap anak kamanakan  sarato bertanggung jawab terhadap sagalo permasalahan.

g.Karih        :
Karih disisikkan dipinggang hulu arah kakiri artinyo : Penghulu pakai sanjato melambangkan kekuasaannya, hulunya kekiri artinya senjata yang dimilikinya tidak boleh dipergunakan untuk membunuh melainkan untuk melindungi anak kamanakan.
Ganjo irai ganjo manumpuah, sumarak minang pado zatnyo, aka jo budi dek penghulu, lahia jo bathin  bapaliharo,
Sanjato karih kabasaran sampiang cawek nan tampeknyo, sisiknyo condong kakida, dikesong mangkok dicabuik, gomboknyo tumpua putiang, tunangan ula kayu kamaik, kokoh tak rogo ba ambalau, goyah ba pantang tangga, bengkok nan duo tangah tigo, tapo luruih makanan banang, bantuak dimakan siku-siku, bamato baliak batimba, sanyawa pulo jo ganjonyo,  tajam tak rago dek ba asah, tapi bapantang malukoi, kapanarah nan bungkuak sarueh, ipuahnyo turun dari langik, biso bapantang ba tawakan, jajak ditikam mati juwo, kapalawan dayo urang aluih, kapanulak musuah dibadan.

h.Tungkek Panghulu :
Tungkek kayu nan kuat sarato luruih artinyo : Penghulu itu mampu menopang dirinya disamping kewajibannya menopang adat jo pusako sarato anak kamanakan.
Pamenannyo tungkek kayu kamaik, ujuang  tanduak kapalo pera, panungkek adat jo pusako , bari batagak nak jan condong, sako nak tatap di inggiran, ingek sabalum kanai nak taguah gantang jo anjuanyo, adat nak tagak jo limbago, sumpik nak tagak jo isinyo.

Kesimpulan yang dapat diambil hikmahnya dari beberapa pakaian penghulu tersebut diatas adalah : yang wujut fisiknya berupa warna tapi banyak yang tersirat didalamnya untuk dipahami lebih lanjut.

BUNDO KANDUANG dan HIKMAH PAKAIANNYA

Arti panggilan  “Bundo Kanduang “ adalah “ Ibu Sejati” dan memiliki sifat keibuan serta kepemimpinan, karena itulah menurut ketentuan, Alam Takambang jadi Guru, dan ungkapan untuk Bundo kanduang adalah :

·         Limpapeh Rumah Nan Gadang
·         Ambun Puruak Pagangan Kunci
·         Pusek Jalo Pumpunan Ikan
·         Sumarak didalam Kampuang
·         Hiyasan dalam Nagari

·         Kok hiduik tampek baniat
·         Kok mati tampek banasa
·         Kaunduang-unduang ka Madinah
·         Payuang Panji ka Sarugo
·         Cahayo rumah Salendang Dunia

Dan Bundo Kanduang juga mempunyai Pakaian Kebesaran yang penuh dengan arti dan hikmahnya yaitu :

a.Baju Kuruang Hitam :
Baju Kuruang Hitam adalah melambangkan keuletan dan tahan tapo jo tahan uji, ujung lengan tapak kudo hikmahnya melambangkan Bundo Kanduang harus tabah dan kuat dalam menghadapi segala sesuatunya itulah yang dinamakan “ Limpapeh Rumah Nan Gadang “

b.Galang Munggu dan Galang Daun :
Galang Munggu dan galang Daun adalah walaupun ibu bersifat tabah dan tahan tapo tapi ado batehnyo manuruik alua jo patuik manuruik barih jo balabeh adat, dan pakai Galang daun yang artinya, seorang ibu perpandangan luas kea lam leba Bundo Kanduang harus pandai sebagai pegangan Kunci, mangana labo jo rugi, ingek di duri ka manyangkuik, ingek di rantiang ka mancucuak, ingek di dahan ka maimpok, tau di angin ka basiru, tau di ombak nan basabuang, tau di baying kato sampai.

c.Salendang Kain Balapak  :
Salendang kain Balapak meng-artikan seorang ibu sejati harus selalu bercahaya seperti cahaya kain balapak, “ Baa bana guruahnyo hari, Nan gaga di lauik juo, Baa bana rusuahnyo hati, di muko ka manih juo “. Kabaa bana tabangnyo balam. Tabang maraok masuak rimbo. Kabaa bana berang di dalam. Nan dimuko ka elok juo.”

d.Saruang Kain Balapak :
Saruang kain balapak artinya, seorang ibu sejati mempunyai sifat “ Raso jo Pareso “ dan harus mempunyai sifat “Malu” didalam dirinya, karena sifat malu adalah suatu ajaran adat Minagkabau dan juga ajaran Agama, kalau seorang ibu yang tidak lagi mempunyai rasa malu dan tidak lagi mempunyai sifat Raso jo Pareso diibaratkan seperti sekuntum mawar yang tidak berduri sebab dalam kata-kata adat dikatakan :

Nan Kuriak iyolah Kundi
Nan Merah iyolah Sago
Nan Baiak iyolah Budi
Nan Indah iyolah Baso
Parak Kandikia jo Bindalu
Tumbuah Sarumpun jo Sikasek
Kok lah hilang Raso jo Malu
Bak kayu lungga Pangabek

Kuek Rumah Karano Sandi
Rusak Sandi Rumah Binaso
Kuek Adat Karano Budi
Rusak Budi Hancualah Banso

Nak Urang Koto Hilalang
Nak lalu ka Pasa Banto
Malu jo Sopan kok lah Hilang
Habihlah Raso jo Pareso


e.Takuluak Tanduak :
Takuluak Tanduak artinya kepercayaan yang diberikan kepadanya harus juga dapat dipercaya karena Bundo Kanduang “ Ambun Puruak Pagangan Kunci “katampek urang mangadu, kok auih katampek mintak aia, kok lapa katampek mintak nasi, urang bapuro duo lampih, dan dalam hal ini laki-laki lah yang menjadi tulang punggung bagi wanita, karena wanita adalah kaum lemah yang harus dipelihara dan ditinggikan martabatnya sesuai ajaran Nabi Muhammad S.A.W, dan sebagai laki-laki yang bertulang kuat harus melindungi tapi tidak boleh menguasai, karena harta pusako tinggi hanya diperuntukkan untuk wanita.

f.Dukuah Panyaram dan Rago-rago :
Dukuah Panyaram dan Rago-rago, artinya Bundo Kanduang sebagai hiyasan dalam Nagari Sumarak Korong dengan Kampuang, Kok hiduik tampek baniat, kok mati tampek banasa, ka unduang-unduang ka madinah, Payuang Pani ka Sarugo.
Itulah sekelumit tentang Bundo Kanduang tapi walaupun yang diuraikan hanya Bundo Kanduang namun wujutnya adalah sifat yang harus dipakai oleh semua Perempuan Minangkabau, dan masih banyak yang perlu didalami dan dipelajari sifat-sifat seorang wanita, karena seorang wanita mau tidak mau pasti akan menjadi seorang ibu yang mendidik anak-anaknya dan akan mengurus rumah tangga.
Karena akir-akir ini perkembangan adat Minangkabau mendapat sorotan banyak pihak, antara lain ada yang berpendapat bahwa masyarakat Minangkabau semakin tidak acuh lagi dengan adatnya, bahkan ditengah-tengah masyarakat terrutama ada kalangan orang tua-tua dengan lantang mengatakan :

·         Dahulu Rabab nan Batangkai
·         Kini kalikih nan Babungo
·         Dahulu iyo Adat nan Bapakai
·         Kini lah Pitih nan Paguno

Pepatah yang terkesan bernada Prihatin ini, menunjukkan bahwa adat Minangkabau semakin hari semakin tidak mendapat tempat dihati penganutnya, yakni masyarakat Minangkabau mudah-midahan dengan membaca buku ini dapat menggugah hati generasi penerus untuk menegakan adat lamo pusako usang, amiiinn……………….

Sekian dan terima kasih

Artikel terkait:


                                                     BIODATA PENULIS

 tugas dan fungsi penghulu
                                                
Nama   
Gelar
Tempat Lahir
Pada Tanggal
Suku
Agama
Alamat


ORANG TUA

Ayah :
Nama   
Tempat/tgl Lahir
Meninggal
Suku
Agama
Pekerjaan terakir
Alamat terakir

Ibu :

Nama   
Tempat/tgl Lahir
Meninggal
Suku
Agama
Pekerjaan terakir
Alamat terakir
:
:
:
:
:
:
:

:
:
:
:
:
:
::
:
:
:
:
:
:

Zaitun Nahar
Pakiah Sati
Kubang Kayu  Tanjung Balik
22  Mei 1959.
Bendang
Islam
Simp.Batu Lirik Jorong Kubang Tigo
Nagari Tanjung Balik Kec. X Koto Diatas
Kabupaten Solok - Sumatera BaratDJAMALUDIN ST.MANGKUTO
Tanjung Balik, Tahun 1909
di Tanjung Balik, Tahun 1989
Limo Panjang ( Rumah Data )
Islam
Tukang Jahit, Tukang Pangkas Rambut                     
Rak Sopan Tanjung BalikZAINAB
Tanjung Balik, Tahun 1937
di Kubang Kayu, 13 Oktober 2004
Bendang
Islam
Tani / mengurus Rumah Tangga
Sawah Godang Rimbo Jauah Kubang Kayu

RIWAYAT PEKERJAAN :
Tahun 1982 s/d 1987  menjadi sekretaris desa kubang kayu yang kepala desanya ali akbar, saat sumatera barat menjadikan seluruh jorong menjadi desa, kubang kayu ini yang awalnya adalah sebuah jorong dalam nagari tanjung balik.
Tahun 1987 s/d 1989 merantau lagi ke jakarta (depok) dengan mencari penghidupan seadanya.
Tahun 1990 s/d 2001 menjadi sekretaris desa tanjung jaya yang kepala desanya  nulizar.n
Bulan mei tahun 2001 s/d  september 2001 disamping jadi sekdes menjadi anggota badan perwakilan nagari tanjung balik yang disingkat  bpn.     
September 2001 s/d september 2006 menjadi kasi pembangunan di kantor wali nagari tanjung balik selama periode wali nagari  nulizar mangkudun sati.
1 oktober 2006  sampai dengan desember  2015    menjadi sekretaris nagari tanjung balik .
Juni 2007 s/d agustus  2007 menjadi pelaksana tugas (plt) wali nagari sehubungan dapersal dinon aktifkan sebagai wali nagari karena mencalonkan diri jadi wali nagari yang dipenitif periode 2007-2012.

Biodata keluarga
Pada pertengahan tahun 1991 kembali bertemu jodoh dengan seorang perempuan  lalu dilanjutkan dengan pernikahan dan sampai saat ini  telah dikaruniai satu orang putra dan satu orang putri :

Isteri :

Nama   
Tempat tglLahir
Suku/ AK
Agama
Pelerjaan
Alamat

Anak Pertama :

Nama   
Tempat/tgl Lahir
Agama
Pendidkan

Anak Kedua:

Nama   
Tempat/tgl Lahir
Agama
Pendidikan:
:
:
:
:
::
:
:
::
:
:
:Yurneli.B
Kubang Tigo, 2 Juli 1972
Simabua / Dt.Bgd.Batuah
Islam
Mengurus Rumah Tangga
Simp.Batu Lirik Jrg.Kubang Tigo Nagari Tanjung BalikZulhidayat  Zarly
Kubang Tigo, 31 Mei 1993
Islam
Tamatan SLTA (SMK Jurusan Teknik Informatika)Gusdian Putri Zarly
Kubang Tigo, 13 Agustus 1995
Islam
Mahasiswa STAIN Batusangkar ( Jurusan Matematika)


Jadilah peran dalam suatu perjuangan umat dan jangan hanya jadi penonton, sungguh rugi diakhirnya nanti.